Skip to main content

22 Courses

KESELAMATAN NEGARA MALAYSIA
Social Science
Preview Course

Social Science

KESELAMATAN NEGARA MALAYSIA

Kursus ini terbuka kepada semua bertujuan mendedahkan  peserta untuk membincangkan perspektif, cabaran dan isu keselamatan Malaysia semasa. Perbincangan menyoroti pemahaman konseptual dan sejarah keselamatan Malaysia sebagai sebuah negara membangun.  Pemahaman tersebut adalah penting sebelum perbincangan ditumpukan kepada ancaman semasa antaranya keganasan agama, konflik ethnik, pembinaan negara bangsa, persempadanan, persaingan geopolitik serantau, dan konflik negara jiran. DI akhir kursus ini, para peserta berupaya menjelaskan perdebatan konseptual dan isu berkaitan ancaman keselamatan kepada Malaysia.

Penulisan laporan kajian
Social Science
Preview Course

Social Science

Penulisan laporan kajian

PERAKAUNAN UNTUK INSTRUMEN KEWANGAN
Social Science
Preview Course

Social Science

PERAKAUNAN UNTUK INSTRUMEN KEWANGAN

Kursus ini merupakan pengenalan kepada konsep asas perakaunan bagi instrumen kewangan Islam dan pengiraan zakat. Penekanan akan diberikan kepada perakaunan bagi instrumen asas iaitu Al-Murabahah, al Bay Bithaman Ajil, Ijarah, Mudharabah, Musharakah, Salam dan Istisna’. Pelajar akan didedahkan kepada ilmu fekah bagi harta, hak dan pemilikan, dan kontrak. Ilmu asas yang diperolehi daripada kursus ini akan membantu pelajar bagi memahami konsep kewangan Islam dan perbankan Islam.

 

This course is designed to provide students with the introductory knowledge for accounting for Islamic financial instruments and zakat computation. Emphasis will be given on the accounting for Al-Murabahah, al Bay Bithaman Ajil, Ijarah, Mudharabah, Musharakah, Salam dan Istisna’.Students will be exposed to the science of Fiqh of property (maal), rights (huquq), ownership (milkiyah) and contract (‘aqd). Basic knowledge gained from this course will help students to understand the concept of Islamic finance and Islamic banking.Pengurusan Konflik Kemanusiaan
Social Science
Preview Course
Mental Skills
Social Science
Preview Course

Social Science

Mental Skills

Kajian Wacana Etnik
Social Science
Preview Course

Social Science

Kajian Wacana Etnik

MOOC Kerja Sosial Komuniti
Social Science
Preview Course
Sejarah Maritim: Alam Melayu
Social Science
Preview Course
Service Marketing (Pemasaran Perkhidmatan)
Social Science
Preview Course
MOOC Keusahawanan Media
Social Science
Preview Course

Social Science

MOOC Keusahawanan Media

*Kursus ini dikhaskan kepada kumpulan pelajar tertentu sahaja.


Sistem Sosial
Social Science
Preview Course

Social Science

Sistem Sosial

MOOC KEWANGAN UNTUK BUKAN KEWANGAN
Social Science
Preview Course

Social Science

MOOC KEWANGAN UNTUK BUKAN KEWANGAN


Kewangan Untuk Bukan Kewangan 

  

Pengajaran Prinsip Bimbingan dan Kaunseling
Social Science
Preview Course
MOOC Pengajaran Bahasa dan Teknologi Maklumat
Social Science
Preview Course
Communication, Media and Politics
Social Science
Preview Course
Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu
Social Science
Preview Course
Pengajaran Bahasa dan Teknologi
Social Science
Preview Course
Pengantar Teori Politik
Social Science
Preview Course

Social Science

Pengantar Teori Politik

This course aims to introduce basic theories in political science, to differentiate them from other theories and concepts of social science, philosophy, and ideology. It will explore the historical and social contexts of each theory in general. The course will cover examples from Islamic based theories, structural, behavioural and functional approaches, modernization and dependency perspectives, as well as post-colonialism, feminism, and international relations theoretical framework.